Retningslinjer for personvernWhirlpool Nordic OY er dannet i samsvar med finsk lov med følgende registrerte adresse: PL 7190, 00 002 Helsinki, Finland. Whirlpool Nordic OY (nedenfor kalt ”Whirlpool”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) er registrert i Finland med norsk organisasjonsnummer NO988079294 Som kontrollør av dataene dine og en del av den globale Whirlpool-gruppen ("Whirlpool-group"), ønsker vi å beskytte og sikre konfidensialiteten for din personlige informasjon ("personopplysningene", som definert i gjeldende lov om databeskyttelse) som er sendt inn for formålene angitt under. Denne merknaden inneholder derfor informasjon om hva slags personopplysninger vi samler inn, hvordan de samles inn, for hvilke formål de samles inn, og hvilke rettigheter du har til å få tilgang til, oppdatere, rette opp eller slette slike opplysninger.

HVORFOR OG NÅR VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER OG RELATERT PROSESS

Vi vil behandle Personopplysninger som du oppgir når du vil registrere produktet du har kjøpt, og som du oppgir i det øyeblikket du kontakter oss for å spørre etter informasjon eller hjelp, eller når du kjøper Whirlpool produkter i nettbutikken, men kun i den utstrekning som er nødvendig for å oppfylle formålet angitt i denne merknaden. Der Whirlpool ikke behøver å behandle personopplysninger i identifiserbar form for å kunne oppfylle formålene sine, plikter de å anonymisere personopplysningene og fjerne personlige identifikatorer for slike formål.

Vi vil samle inn Personopplysninger som du oppgir for å åpne en konto i ditt navn og/eller for å fylle ut produktregistreringsskjemaer og/eller for å kontakte deg og/eller for å fylle ut "bestillingsskjemaet" du sender oss for å kjøpe et produkt.

Du behøver ikke å fylle ut og sende inn produktregistreringsskjemaet som denne merknaden refererer til, men du må være klar over at dersom du velger ikke å sende et fullstendig utfylt skjema, vil vi kanskje ikke kunne oppfylle forespørslene dine eller levere tjenestene du ber om på riktig måte. Dette kan også forhindre oss fra å sende deg informasjon som vi tror kan være interessant eller nyttig for deg, for eksempel informasjon om utvidede garantier for produktet/-ene du har kjøpt.

Dersom du gir oss personopplysninger om slektninger, venner eller andre tredjeparter, bekrefter og garanterer du dessuten ved å gjøre dette at du har mottatt tilstrekkelig samtykke fra slike tredjeparter til å avsløre disse personopplysningene til oss slik at vi kan bruke dem for formålene angitt i denne merknaden.

HVA VI VIL GJØRE NÅR VI SAMLER INN OG BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE

Når vi har mottatt personopplysningene, vil Whirlpool behandle dem for følgende formål:

• Administrere kundeforholdet til deg etter at du har kjøpt produkter, holde oversikt over og spore kommunikasjon og korrespondanse mellom oss og deg, oppfylle eventuelle gjeldende juridiske krav i tillegg til eventuelle krav, prosesser og policyer som gjelder internregnskap, administrasjon og avgifter;
• Dele dem med andre selskaper i Whirlpool-gruppen, slik at de kan bruke dem for samme formål som beskrevet i denne merknaden. En liste over selskapene i Whirlpool-gruppen er tilgjengelig på forespørsel.
• Dele dem med våre nøye utvalgte partnere, etter at du har gitt tillatelse på forhånd, slik at de kan bruke dem for samme formål som beskrevet i denne merknaden. En liste over partnere er tilgjengelig på forespørsel;
• Markedsføringsformål, etter at du har samtykket til dette på forhånd og/eller i den grad det er tillatt i følge andre juridiske årsaker og begrunnelser;
• Holde deg informert, som detaljert beskrevet i neste del av denne merknaden.

HOLDE DEG INFORMERT

Dersom du har samtykket til dette, med mindre det allerede er tillatt i henhold til andre juridiske årsaker og begrunnelser, kan vi bruke personopplysningene til å sende deg følgende via e-post, SMS, MMS (og andre elektroniske midler), faks, post og telefon:

• markedsføringsinformasjon om nyheter, gaver, produktinformasjon eller nye produktlanseringer, produktkampanjer/salgstilbud eller Internett-salgstilbud (apparater, tilbehør, forbruksartikler) som vi tror kan interessere deg, fra Whirlpool og andre i Whirlpool-gruppen, og fra utvalgte handelspartnere, hvor en liste over disse er tilgjengelig på forespørsel;
• markedsførings- og handelstilbud og kommunikasjon (f.eks. nyhetsbrev) om utvidede garantier levert via Whirlpool, for produkter du har registrert eller vist interesse for. Slike garantier kan leveres av D&G (Domestic & General)", Whirlpool’s betrodde handelspartner;
• invitasjoner til å delta i spørreundersøkelser om produkter eller kundeservice;
• invitasjoner til å delta i premietrekninger, konkurranser og spill, messer, produkt- eller matlagingsdemonstrasjon.

Dersom du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriale som vi kan komme til å sende deg, eller liknende aktivitet som angitt over, kan du enkelt stoppe abonnementet ved å følge instruksjonene som finnes i hver type markedskommunikasjon, eller eventuelt kontakte oss på følgende måte:

Whirlpool Nordic OY
Att. Personalansvarlig
Postboks 6634, Etterstad
0607 Oslo

HVEM VIL SE PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Våre medarbeidere vil samle inn og behandle personopplysningene for ovennevnte formål når de utfører administrasjon, regnskap, markedsføring og kampanjer, kundepleie, administrasjon av IT-systemer, ledelse, vedlikehold og utvikling, markedsføring, undersøkelser og kampanjer, i den grad det er relevant i henhold til formålene beskrevet i denne merknaden. Dine personopplysninger vil bli lagret i Whirlpool-gruppens databaser i tillegg til i databaser som styres via eksterne leverandører som Whirlpool-gruppen har signert en gjeldende avtale med. Disse databasene er plassert både i EU-området og i USA, og en liste over dem er tilgjengelig på forespørsel.

Vær oppmerksom på at visse typer personopplysninger også kan bli rapportert til myndigheter og offentlige organer i aktuelle lokale områder, vanligvis av juridiske og skattemessige hensyn, eller der det er rimelig å gjøre dette for å beskytte virksomheten, kundene, medarbeiderne eller leverandørene til Whirlpool . De kan dessuten avsløres for potensielle kjøpere eller partnere og deres profesjonelle rådgivere for å undersøke eventuelle forslag om salg eller overføring av selskapet, eller dets virksomhet eller aktiva, kommersielle partnerskap eller joint venture-ordninger som kan oppstå fra tid til annen, i den grad anonymisering ikke er mulig eller gjennomførbar. Når transaksjonen er fullført, kan kjøpere og partnere bruke informasjonen for samme formål som angitt i denne merknaden.

NÅR VIL PERSONOPPLYSNINGENE BLI OVERFØRT TIL UTLANDET

Lokal personvernlovgivning tillater at Whirlpool overfører personopplysninger til andre land, forutsatt at du har gitt samtykke på forhånd eller at det finnes en annen juridisk begrunnelse, og at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå kan garanteres.

Du må være oppmerksom på at medarbeiderne i Whirlpool, andre enheter i Whirlpool-gruppen, tredjeparter som opptrer som våre serviceleverandører på våre vegne, og nøye utvalgte partnere også kan holde til i utlandet og til og med utenfor EØS-området. Derfor ønsker Whirlpool å sikre at når dette skjer, er overføringen i fullt samsvar med lovprinsipper og krav i EU og lokalt, og at hensiktsmessige sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte personopplysningene i slike land/områder.

OPPBEVARE PERSONOPPLYSNINGENE

Whirlpool vil behandle og oppbevare personopplysningene så lenge det er nødvendig i følge loven, og for våre identifiserte legitime forretningsbehov og tilsiktede formål, som angitt over/under.

HVILKE RETTIGHETER FÅR DU

EUs personvernlover gir deg lov til å kontrollere om Whirlpool oppbevarer personopplysninger om deg, og i så fall, få kopi av disse sammen med informasjon om hvordan og for hvilke formål Whirlpool vil behandle dem. Du kan også be om å få personopplysninger vi oppbevarer om deg, oppdatert og/eller korrigert og, dersom det er tillatt i henhold til gjeldende lover, også slettet. Du kan også trekke tilbake eventuelt samtykke som er gitt med hensyn til behandling av dine personopplysninger, når som helst.

Dersom du vil utøve dine rettigheter som nevnt over, endre innstillinger for hva du mottar informasjon om, eller varsle Whirlpool om eventuelle endringer i personopplysningene, eller stille spørsmål om Whirlpool’s bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på

Whirlpool Nordic OY
Att. Personalansvarlig
Postboks 6634, Etterstad
0607 Oslo

U AND SWISS SAFE HARBOR

Whirlpool opptrer i samsvar med U.S. – E.U. Safe Harbor-rammeverk og U.S. - Sveits' Safe Harbor-rammeverk som beskrevet av U.S. Department of Commerce vedrørende innhenting, bruk og lagring av data fra henholdsvis Den europeiske union og Sveits. Whirlpool har bekreftet at vi overholder U.S. – E.U. og Sveits – E.U. Safe Harbor-personvernprinsipper om meddelelse, valg, videresending, sikkerhet, dataintegritet, tilgang, og håndheving. Informasjon om både E.U. og Sveits' Safe Harbor-rammeverk finnes på: http://export.gov/safeharbor

Hvis du har en uløst sak om privatvern eller bruk av opplysninger vi ikke har behandlet på en tilfredsstillende måte, vennligst kontakt TRUSTe på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Klikk her for informasjon om faks og postadresse. TRUSTe's konfliktløsning finnes kun på engelsk.

Velg gjerne ett produkt å sammenligne med

Sammenligne ( hvitevarer)

Velg gjerne ett produkt å sammenligne med